Digital TechFacebookMarketing

FB101 ep 06 อย่าลืมตั้งค่าโซนเวลาและสกุลเงิน

FB101 ep 06 อย่าลืมตั้งค่าโซนเวลาและสกุลเงิน

การตั้งค่าโซนเวลาของเฟสบุค มีผลต่อการแสดงโฆษณามาก เมื่อโซนเวลาแตกต่างกัน ประสิทธิภาพในการแสดงผลโฆษณาก็จะแต่งต่างกันออกไปด้ย ดังนั้น แนะนำให้เปลี่ยนมาตั้งค่าให้ถูกต้อง

สำหรับธุรกิจในประเทศไทย โซนเวลาให้เปลี่ยนเป็น Bangkok


Add Friend : วิถีเถ้าแก่
.

และเรื่องของสกุลเงินก็มีผลต่อการคิดค่าโฆษณา ก็ควรเปลี่ยนมาเป็นสกุลเงินบาท เพื่อที่จะได้ประหยัดค่าโฆษณาลงไปได้ไม่มากก็น้อย

ข้อควรระวังอย่างที่สุด

การตั้งค่าโซนเวลาและสกุลเงินมีผลโดยตรงกับบัญชีโฆษณาเฟสบุค ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้อมูลของโซนเวลาและสกุลเงินในระหว่างที่มีการทำโฆษณา จะทำให้การแสดงโฆษณาที่มีอยู่หยุดลงทั้งหมดทันที

ดังนั้น อย่าลืมตั้งค่าต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการโฆษณา โดยเฉพาะเพจใหม่ ควรตั้งให้เสร็จในทันทีจะดีมาก

การตั้งค่า ใน Meta

1 เข้าไปที่ Payment settings in Ads Manager

2 ที่ Business info กดคลิก Edit

3 เลือกสกุลเงินและโซนเวลา จากนั้นกด Save

Facebook Comments

Pop Digital Marketing

เป้าหมายในการทำธุรกิจของผม คือการช่วยให้ผู้ประกอบการและ SME ไทย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!